Stomatological Association of the Kyrgyz Republic

Address:

P.O. Box 2000
720000 GLA Bishkek
Kyrgyzstan

Phone: +996 772 205 789

Email: ilshatyuldashev@yandex.ru