Shenzhen 2006

22.09.2006: Shenzhen, China

Start: 22.09.2006
End:
Location: Shenzhen, China